CONTROL HORARI DELS TREBALLADORS

OBLIGATORIETAT PER LLEI

És obligació de l’empresari realitzar un registre efectiu de la jornada de treball de tot el personal, tant dels contractats a temps parcial com dels contractes a jornada completa, segons la Sentència núm 207/2015, de la Sala del Social de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015, per la qual cosa totes les empreses han de tenir implantat un sistema de registre de la jornada diària dels seus treballadors. És per això, pel que la Inspecció de Treball ha iniciat una nova campanya per controlar les hores extres i el registre de la jornada.

Hores extres

Fins ara, era el treballador qui havia d’acreditar que havia realitzat hores extres, en el moment de reclamar-les. Però això ha canviat.

Arran de la Sentència de l’Audiència Nacional de data 4 de desembre de 2015, s’estableix com a obligatori el registre de les jornades diàries dels treballadors, amb independència que siguin empreses grans o petites.

Accions a realitzar rigorosament a partir d’ara

1. Realitzar diàriament el registre d’hores de tots els treballadors, amb independència que tinguin contractes a temps complet oa temps parcial i que realitzin hores tant extraordinàries com complementàries o que no les facin.

2. Els horaris de treball haurien de coincidir amb el nombre d’hores que reflecteixen els contractes de treball, ja que sens dubte es tracta d’evitar el frau en la contractació i controlar per part de l’autoritat laboral l’excés de jornada ordinària de treball. Pel que la Inspecció de Treball entén, que els treballadors fora dels horaris de treball no han de romandre en els centres, per evitar per exemple, possibles accidents de treball.

Els registres han d’estar emplenats i a disposició de la Inspecció de Treball, la qual cosa se us sol·licitarà si sou objecte d’una visita. A més, en el moment de la mateixa, els registres han de trobar actualitzats i signats i, com hem indicat, coincidents amb el nombre d’hores reflectides en el contracte. A més hi ha l’obligació de conservar-los durant un període de quatre anys.

Add Any content here

CONTROL HORARI DELS TREBALLADORS

OBLIGATORIETAT PER LLEI

És obligació de l’empresari realitzar un registre efectiu de la jornada de treball de tot el personal, tant dels contractats a temps parcial com dels contractes a jornada completa, segons la Sentència núm 207/2015, de la Sala del Social de l’Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015, per la qual cosa totes les empreses han de tenir implantat un sistema de registre de la jornada diària dels seus treballadors. És per això, pel que la Inspecció de Treball ha iniciat una nova campanya per controlar les hores extres i el registre de la jornada.

 

ASPECTES D’AQUESTA NOVA CAMPANYA

La Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, ha promogut una nova campanya amb la finalitat d’augmentar la vigilància i control sobre les empreses per detectar possibles infraccions. Els objectius de la campanya es contemplen en dues vessants:

1. D’una banda, intensificar el control del compliment de la normativa sobre temps de treball, en general, i de les hores extraordinàries en particular (màxim 80 hores a l’any), així com assegurar que es porta a terme l’adequada remuneració i cotització de les hores treballades.

2. D’altra banda, es vigilarà el compliment de l’obligació de realitzar el registre diari de la jornada i que es respecten els drets d’informació dels representants dels treballadors en la matèria.

Si com a empresari tens contractats treballadors, la Llei t’obliga a portar un registre de l’horari dels teus empleats. Serà indiferent que estiguin contractats a jornada completa o a temps parcial. Al seu torn, has d’implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral. El registre diari de jornada ha d’existir en totes l’empreses de forma obligatòria independentment de la grandària de les mateixes. També és indiferent l’activitat que exercisquen.

 

QUÈ EMPRESES SERAN sancionades?

Els principis orientadors per seleccionar a les empreses que seran inspeccionades es focalitzaran en aquests dos criteris:

1. Nombre de treballadors. Es seleccionaran empreses entre 4 i 50 empleats.

2. Sector d’activitat. Es seleccionaran empreses que exerceixin les següents activitats:

Indústria manufacturera (en concret, empreses que pertanyin a la indústria de l’alimentació, tèxtil i confecció de peces de vestir, indústria del cuir i del calçat, arts gràfiques i fabricació de mobles).
Comerç en general, incloent-se tant el que s’exerceix a l’engròs com al minorista.
Reparació de vehicles de motor i motocicletes.
Serveis financers (excepte assegurances i fons de pensions).
Activitats sanitàries i de serveis socials.
Hostaleria.
Durant les actuacions de la Inspecció es prestarà atenció a qüestions generals, com ara el compliment de les obligacions formals (activitat de l’empresa i horari, plantilla, tipus de contractes, registre de jornada diari, realització d’hores extraordinàries, etc.), així com entrevistes personals amb els treballadors i, si escau, els representants sindicals.

Hores extres

Fins ara, era el treballador qui havia d’acreditar que havia realitzat hores extres, en el moment de reclamar-les. Però això ha canviat.

Arran de la Sentència de l’Audiència Nacional de data 4 de desembre de 2015, s’estableix com a obligatori el registre de les jornades diàries dels treballadors, amb independència que siguin empreses grans o petites.

Accions a realitzar rigorosament a partir d’ara

1. Realitzar diàriament el registre d’hores de tots els treballadors, amb independència que tinguin contractes a temps complet oa temps parcial i que realitzin hores tant extraordinàries com complementàries o que no les facin.

2. Els horaris de treball haurien de coincidir amb el nombre d’hores que reflecteixen els contractes de treball, ja que sens dubte es tracta d’evitar el frau en la contractació i controlar per part de l’autoritat laboral l’excés de jornada ordinària de treball. Pel que la Inspecció de Treball entén, que els treballadors fora dels horaris de treball no han de romandre en els centres, per evitar per exemple, possibles accidents de treball.

Els registres han d’estar emplenats i a disposició de la Inspecció de Treball, la qual cosa se us sol·licitarà si sou objecte d’una visita. A més, en el moment de la mateixa, els registres han de trobar actualitzats i signats i, com hem indicat, coincidents amb el nombre d’hores reflectides en el contracte. A més hi ha l’obligació de conservar-los durant un període de quatre anys.
Traductor de Google per a empreses:Translator ToolkitTraductor de llocs webGlobal

SANCIONS PER INCOMPLIMENT

En cas d’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari: De comprovar-se falta alguna en el registre el contracte del treballador contractat a jornada parcial es presumeix automàticament a jornada completa.

Si l’incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu.

Donant-se el cas d’incompliment en matèria de jornada, la imposició de multa seria a partir dels 626 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.

Igualment, informar que a partir d’ara la Inspecció de Treball pot exigir el registre de la jornada de tots els treballadors i justificants de lliurament del control mensual d’horari, encara que no es facin hores extraordinàries, ja que a falta d’aquesta obligació, l’Organisme en qüestió podrà aixecar Acta d’Infracció en matèria de Relacions Laborals per incompliment de les obligacions estipulades en la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.

Com evitar les sancions?

Per evitar aquestes multes de la Inspecció (poden ser de fins a 6.250 euros), registra dia a dia la jornada de tots els teus treballadors. Per a això:

El registre de la jornada ha de ser diari i incloure l’horari concret d’entrada i sortida de cada empleat.

No és vàlid lliurar un quadrant horari o l’horari d’aplicació en la teva empresa, ja que aquests documents s’elaboren amb caràcter previ a la prestació de serveis. És a dir, no inclouen les hores efectivament treballades en el període.

 

INFORMACIÓ REQUERIDA (MODELS)

Arribat aquest punt resulta fonamental per a l’empresari el registre d’horaris de la jornada pel que has de disposar d’una plantilla per gestionar el seu control i fer una posterior lliurament al treballador.

La teva empresa és lliure de triar el model o tipus de registre que vulgui per complir amb aquesta obligació. Per exemple, el registre es pot portar de forma electrònica mitjançant un sistema de fitxatges (amb targeta, empremta dactilar …). També pot portar un registre manual en paper amb la signatura del treballador.

Encara que no existeix un model oficial, el document ha de contenir la següent informació:

  • Identitat de l’empresa.
  • Identificació del treballador.
  • Especificació de la jornada de treball recollida en el contracte de treball.
  • Detall de les hores laborals, ordinàries i complementàries, realitzades i desglossades per dia efectiu de treball.
  • Signatura del representant legal de l’empresa.
  • Rebut del treballado

SOLUCIÓ TECNOLÒGICA

La millor solució tecnològica per no haver de fer l’administració de registres manuals, arxiu físic i tasques de càlcul manual, és la instal·lació de terminals de registre de presència, amb el corresponent programari que permetrà explotar les dades que es generen diàriament i utilitzar-los per presentar-los quan siguin requerits per una inspecció, o bé per utilitzar-los com a base per al pagament d’hores i incentius als propis treballadors de l’empresa.

Els sistemes més usats amb els de targeta o clauer radiofreqüència (RFID). Una targeta o dispositiu en el clauer del treballador, que en ser aproximat al terminal, detecta la presència i registra les seves entrades, sortides i pauses (esmorzar, cafè, fumar, metge, etc.). I d’altra banda, el sistema d’empremta dactilar, que evita la picaresca que un treballador deixi a un altre la seva targeta RFID perquè “fitxi” per ell, en la seva absència o davant un eventual retard en l’entrada a la feina.