Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com

 

Import màxim de lajuda
0 < 3 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
 
3 < 9 empleats: 3.000€ (inclou 3 usuaris)
 
10 < 50 empleats: 6.000€ (inclou 10 usuaris)

Funcionalitats i serveis

Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió dactius i generació de tancaments i balanços, etc.
 
Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de larticle 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ia la seva normativa de desenvolupament.
 
Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 
Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 
Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 
Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 
Logística: gestió de flotes i rutes, entre d’altres.
 
S’entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor, mentre que solució vertical és aquella que suporta un únic procés dins la cadena de valor del teu pime.
 
Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 
Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 
Escalable: si la vostra empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
 
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.
 
 
demanar ara !