AUDITORIA INFORMÀTICA

Conèixer l’estat actual de la teva empresa és una cosa imprescindible per no equivocar-te en la presa de decisions i ser conscient teus punts febles o apectes a millorar, ajudaran a treure el màxim profit de les noves ecnologies per evitar futurs errors i garantir la continuïtat del negoci.

En què podem ajudar:

Després d’auditar la situació actual de l’empresa, vam analitzar els punts crítics, requisits i necessitats i elaborem les primeres recomanacions que s’haurien d’aplicar per solucionar els punts més crítics juntament amb un resum dels costos que comporta la seva aplicació en el client.

Gestió física de seguretat
Evaluació d’anàlisi física de còmput
Anàlisi de l’estabilitat i l’aprofitament dels recursos
Anàlisi de la seguretat física
L’auditoria de seguretat internaverifica l’estat de la infraestructura informàtica de la seva empresa avaluant la seguretat dels seus servidors, ordinadors i impressores connectats a la xarxa local, ja sigui per cable o connexió sense fils (wifi) i l’ecosistema dels mateixos mitjançant intel·ligència artificial. La metodologia seguida té com a objectiu permetre la revisió exhaustiva dels aspectes de seguretat de les infraestructures físiques de l’empresa, cobrint, entre altres, els següents aspectes:

L’auditoria de seguretat internaverifica l’estat de la infraestructura informàtica de la seva empresa avaluant la seguretat dels seus servidors, ordinadors i impressores connectats a la xarxa local, ja sigui per cable o connexió sense fils (wifi) i l’ecosistema dels mateixos mitjançant intel·ligència artificial. La metodologia seguida té com a objectiu permetre la revisió exhaustiva dels aspectes de seguretat de les infraestructures físiques de l’empresa, cobrint, entre altres, els següents aspectes:

Enumeració d’actius i inventari de la infraestructura client.
Detecció d’amenaces i anomalies per als actius.
Estudi de l’entorn físic de la infraestructura per a la detecció de riscos d’intrusió a la xarxa sense fils.
Optimització de la infraestructura, recursos i capacitats per a la millora d’eficiència de costos IT i les seves contribucions a la rendibilitat del negoci.
Anàlisi de riscos per a la integritat de la informació i infraestructures de l’organització.
Control de robustesa de les polítiques de contrasenyes.
Proves metodologies d’intercepció de comunicacions.
Informe d’auditoria amb recomanacions i millores.
Control de l’evolució de la infraestructura en serveis continuats.